دوره های آموزشی ویژه کارکنان

در این درس ها آموزش نرم افزارهای کاربردی مورد نیاز نظیر چارگون و سیستم پارسیان آورده شده است.

در این گفتار ما می آموزید که چگونه از اکسل برای تحلیل داده های خود استفاده نمائید. هدف ما در این سلسله از دروس این است که با استفاده از مثال های دنیای واقعی بتوانید اکسل را در کسب و کارهای روزانه خود بیاموزید.

در این دوره به  اصول و مبانی حاکمیت فاوا  همراه نظام حاکمیت فاوا مبتنی بر چارچوب

COBIT

پرداخته می شود


استقرار نظام حاکمیت فناوری اطلاعات و نظام مدیریت خدمات فناوری اطلاعات

  • اصول و مفاهیم مدیریت خدمات فاوا
  • معرفی چارچوب ITIL
  • بررسی فرایند های ITIL

تشریح الزامات،مستند سازی و پیاده سازی مدیریت امنیت اطلاعات