تراشکار درجه 2 ... 3340638
غلامحسین طاوسی

تراشکار درجه 2 ... 3340638

تراشکار درجه 2 کسی است که با داشتن نقشه های اجرایی و یا قطعات موجود با  ماشین تراش اونیورسال، قطعات گرد را روتراشی، داخل تراشی، مخروط تراشی، پیچ تراشی، آج زنی، فرم تراشی و ... کند. همچنین توانایی کار با ابزارهای دستی، نقشه خوانی صنعتی و جوشکاری با فرایند قوس الکتریکی را داشته باشد.

Lathe machine is a basic machine which is used in every metal forming industries. A lathe machine is used to machine cylindrical work piece which is 360 degree symmetrical form the axis of rotation. It used to perform turning, chamfering, boring, facing, internal and external threading, shaping, slot cutting etc. on cylindrical work piece

تراشکاری قطعات انطباقی (3289813)
غلامحسین طاوسی

تراشکاری قطعات انطباقی (3289813)

دوره مهارت بنیان تراشکاری قطعات انطباقی برای اجرای پروژه تخصصی دانشجویی پایان دوره تحصیلی اجرا می شود. در این دوره گروه دانشجویی دستگاه طراحی شده را برای ارائه به دانشگاه می سازند.


تراشکار 3128879
غلامحسین طاوسی

تراشکار 3128879


تراشکار درجه 2 کسی است که با داشتن نقشه های اجرایی و یا قطعات موجود با  ماشین تراش اونیورسال، قطعات گرد را روتراشی، داخل تراشی، مخروط تراشی، پیچ تراشی، آج زنی، فرم تراشی و ... کند. همچنین توانایی کار با ابزارهای دستی، نقشه خوانی صنعتی و جوشکاری با فرایند قوس الکتریکی را داشته باشد.

Lathe machine is a basic machine which is used in every metal forming industries. A lathe machine is used to machine cylindrical work piece which is 360 degree symmetrical form the axis of rotation. It used to perform turning, chamfering, boring, facing, internal and external threading, shaping, slot cutting etc. on cylindrical work piece

تراشکار درجه 2-غلامحسین طاوسی
غلامحسین طاوسی

تراشکار درجه 2-غلامحسین طاوسی


تراشکار درجه 2 کسی است که با داشتن نقشه های اجرایی و یا قطعات موجود با  ماشین تراش اونیورسال، قطعات گرد را روتراشی، داخل تراشی، مخروط تراشی، پیچ تراشی، آج زنی، فرم تراشی و ... کند. همچنین توانایی کار با ابزارهای دستی، نقشه خوانی صنعتی و جوشکاری با فرایند قوس الکتریکی را داشته باشد.

Lathe machine is a basic machine which is used in every metal forming industries. A lathe machine is used to machine cylindrical work piece which is 360 degree symmetrical form the axis of rotation. It used to perform turning, chamfering, boring, facing, internal and external threading, shaping, slot cutting etc. on cylindrical work piece.