در این طبقع دوره های ویژه کارکنان و مربیان قرار خواهد گرفت

ویدیو کنفرانس - جلسه هم انديشي روساي مراكز غرب استان
احمدرضا منتظری

ویدیو کنفرانس - جلسه هم انديشي روساي مراكز غرب استان

در این ناحیه ویدیو کنفرانس های  هم انديشي روساي مراكز غرب استان برگزار می شود

ویدیو کنفرانس - جلسه هم انديشي روساي مراكز شمال استان
عباس مهدیان

ویدیو کنفرانس - جلسه هم انديشي روساي مراكز شمال استان

در این ناحیه ویدیو کنفرانس های  هم انديشي روساي مراكز شمال استان برگزار می شود

ویدیو کنفرانس - جلسه هم انديشي روساي مراكز شرق استان
رضا پوربافرانی

ویدیو کنفرانس - جلسه هم انديشي روساي مراكز شرق استان

در این ناحیه ویدیو کنفرانس های  هم انديشي روساي مراكز شرق استان برگزار می شود

ويدئو كنفرانس- جلسه هم انديشي روساي مراكز جنوب استان
حسین جوی

ويدئو كنفرانس- جلسه هم انديشي روساي مراكز جنوب استان

در این ناحیه ویدیو کنفرانس های  هم انديشي روساي مراكز جنوب استان برگزار می شود

ويدئو كنفرانس گروه برق
1142135918 1142135918

ويدئو كنفرانس گروه برق

در اين سمينار موضوع توليد محتواي حرفه  هاي گروه برق مورد بررسي قرار مي گيرد

فنون مذاکره و ارتباط موثر
عباس رحمتی

فنون مذاکره و ارتباط موثر

شما در این دوره با اصول و فنون مذاکره و همچنین ارتباط موثر آشنا خواهید شد