در این طبقع دوره های ویژه کارکنان و مربیان قرار خواهد گرفت