نقاش سياه قلم گروه دوم-ليلا محمدي محمدي
لیلا محمدی محمدی

نقاش سياه قلم گروه دوم-ليلا محمدي محمدي

نقاش سیاه قلم شغلی است از مشاغل حوزه های هنرهای تجسمی که دارای شایستگی های طراحی اولیه،اجرای پرسپکتیو،طراحی منظره،طراحی چهره،طراحی آناتومی و فیگور،ایجاد تکنیک سایه روشن در طراحی،ایجاد تکنیک سایه روشن با پودر و هاشور،ایجاد تکنیک سایه روشن در آناتومی و چهره می باشد و با مشاغل نقاشان در ارتباط است.

نقاش سياه قلم -ليلا محمدي محمدي
لیلا محمدی محمدی

نقاش سياه قلم -ليلا محمدي محمدي

نقاش سیاه قلم شغلی است از مشاغل حوزه ی هنرهای تجسمی که دارای شایستگیهای طراحی اولیه،اجرای پرسپکتیو،طراحی منظره،طراحی چهره و آناتومی ،ایجاد تکنیک سایه روشن در طراحی ،ایجاد تکنیک سایه روشن در چهره و آناتومی می باشد.این رشته با مشاغل نقاشان در ارتباط است.

نقاش مداد رنگي-ليلا محمدي محمدي
لیلا محمدی محمدی

نقاش مداد رنگي-ليلا محمدي محمدي

نقاش مدادرنگی شغلی است از مشاغل حوزه ی هنرهای تجسمی که دارای شایستگی های طراحی اولیه، اجرای پرسپکتیو،طزاحی منظره، طراحی چهره،طراحی آناتومی ،بررسی و تجزیه و تحلیل رنگها،ساخت و ساز روی طرح با مداد،نقاشی با مدادرنگی باسبک رئال روی زمینه ی سفید،نقاشی با مدادرنگی با سبک رئال روی زمینه ی سیاه می باشد و با مشاغل نقاشان در ارتباط است.